KWE-Fiber Laser 50W

เครื่องกัดผิว แกะลวดลาย หรือ finishing ผิวงานด้วยเลเซอร์

  • อายุการใช้งานยาวนาน

  • ไม่ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ในการใช้กัดงาน

  • ใช้เทคโนโลยีหักเหแสง

  • กัดชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว

  • เหมาะกับงานโลหะทุกประเภท